Algemene voorwaarden ALPHORO

Dhr. M. Melse, h.o.d.n. ALPHORO is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75927993 en is gevestigd aan de Overhoeksparklaan 68, 1031 KC te Amsterdam.

Artikel 1   Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Cursist tot het verrichten van Diensten door ALPHORO.

3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

4. Diensten: ALPHORO biedt online cursussen en coaching aan op het gebied van belegging.

5. Dienstverlener: ALPHORO biedt Diensten aan Cursist aan, hierna: ALPHORO.

6. Cursist: de Consument die de online Cursus van ALPHORO volgt via de website van ALPHORO.

7. Cursus: de online cursus van ALPHORO die op de Website wordt aangeboden ten behoeve van Cursist.

8. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Cursist en ALPHORO, alsmede voorstellen van ALPHORO voor Diensten die door ALPHORO aan Cursist worden verstrekt en die door Cursist worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door ALPHORO waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

9. Website: de website die toegang geeft tot de online Cursus is www.alphaplata.com.

Artikel 2   Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van ALPHORO, elke Overeenkomst tussen ALPHORO en Cursist en op elke dienst dat door ALPHORO wordt aangeboden.

2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Cursist de beschikking over deze algemene voorwaarden.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met ALPHORO is overeengekomen.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Cursist.

5. De algemene voorwaarden van Cursist zijn uitgesloten.

6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3   Het Aanbod

1. Alle door ALPHORO gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.

2. ALPHORO is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Cursist wordt bevestigd. Niettemin heeft ALPHORO het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Cursist om een voor ALPHORO gegronde reden te weigeren.

3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Cursist in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4   Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Cursist een Aanbod c.q. Overeenkomst van ALPHORO heeft aanvaard door de Dienst te betalen.

2. ALPHORO is niet gehouden aan een Aanbod indien Cursist redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Cursist geen rechten ontlenen.

3. Elke Overeenkomst die met ALPHORO wordt aangegaan berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met ALPHORO is verbonden.

4. ALPHORO verschaft Cursist na aanvaarding direct toegang tot de online Cursus. Cursist verklaart door middel van deze aanvaarding afstand te doen van haar herroepingsrecht.

Artikel 5   Duur van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van het Aanbod, dan wel de Overeenkomst met zich brengt dat zij voor een bepaalde tijd is aangegaan.

2. Zowel Cursist als ALPHORO kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Cursist.

3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Cursist onverlet voor zover ALPHORO ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Cursist dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

4. Partijen kunnen de Overeenkomst van onbepaalde tijd per e-mail beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand. De beëindiging dient gestuurd te worden aan .

5. Zowel Cursist als ALPHORO kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is ALPHORO nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6   Uitvoering van de dienstverlening

1. ALPHORO zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. ALPHORO staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.

2. De Overeenkomst op basis waarvan ALPHORO de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Cursist. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.

3. Bij de uitvoering van de Diensten is ALPHORO niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Cursist op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor ALPHORO, is Cursist gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.

4. ALPHORO is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.

5. Enige door ALPHORO of de Coach verstrekte adviezen tijdens de online Cursus of coaching, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als bindend advies.

6. ALPHORO is niet verantwoordelijk voor het (eventuele) verlies, beschadiging of verminking van (digitale) gegevens die Cursist op de Website plaatst dan wel laat plaatsen. Cursist is zelf verantwoordelijk voor zijn gegevens.

Artikel 7   Verplichtingen Cursist

1. Cursist is verplicht alle door ALPHORO verzochte informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de Diensten en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat ALPHORO niet in staat is een volledige uitvoering van de Overeenkomst te realiseren. ALPHORO is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat ALPHORO is uit gegaan van door de Cursist verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor ALPHORO bekend was.

2. ALPHORO is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Cursist te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is ALPHORO verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door ALPHORO voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.

3. ALPHORO kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is ALPHORO gerechtigd om haar dienstverlening op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Cursist. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Cursist dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan ALPHORO.

4. Cursist vrijwaart ALPHORO vanaf het moment dat Cursist zich eerst bedient van de Website voor alle schade als gevolg van het gebruiken van de Website.

5. Cursist dient zich te onthouden van het toebrengen van enige schade of het verrichten van enige handelingen waarvan hij/zij redelijkerwijs kan vermoeden dat aan andere Cursisten op de Website of de servers (van ALPHORO) schade wordt toegebracht. Indien Cursist enige vorm van spam verstuurt en/of andere informatie die niet toegestaan is en hiervoor (reeds) gewaarschuwd is en/of al dan niet tijdelijk geschorst is, heeft ALPHORO het recht om Cursist permanent de toegang te ontzeggen, zonder enige vergoeding van schade.

6. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform het in dit artikel bepaalde voor rekening en risico van Cursist.

7. Cursist is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van het (mobiele) apparaat waarop hij de Website gebruikt, alsmede voor het beveiligen en geheimhouden van zijn/haar eigen inloggegevens.

8. Het is Cursist uitdrukkelijk verboden om inbreuk te maken van op de intellectuele eigendomsrechten van ALPHORO, alsmede op de goede naam van ALPHORO.

9. Cursist is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor alle gegevens en informatie die hij op de Website plaatst dan wel laat plaatsen. ALPHORO is niet aansprakelijk voor het verlies en/of verminkt raken van de content van Cursist. Cursist geeft ALPHORO uitdrukkelijk toestemming om zijn gegevens te delen met derden indien en voor zover dit noodzakelijk is voor een doeltreffende uitvoering van de overeenkomst tussen Cursist en een derde.

Artikel 8   Online coaching

1. De coachingsessie vindt online plaats via Skype, tenzij anders overeengekomen. Indien een coachingsessie niet kan plaatsvinden of vertraging oploopt, doordat Cursist zich niet heeft voorbereid, of anderszins niet actief bezig is met beleggen, komen alle gevolgen hiervan voor rekening en risico van Cursist.

2. De inhoud van de door ALPHORO aangeboden coachingsessie is slechts educatief van aard, doch zal ALPHORO de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. De coachingsessie wordt voor zover mogelijk afgestemd op de input van Cursist. 

3. ALPHORO zal de coachingsessie inplannen in overleg met Cursist. De agenda van ALPHORO is hierbij leidend.

Artikel 9   Garantie

ALPHORO geeft uitdrukkelijk geen garantie op enige te behalen resultaten. Of en welke resultaten Cursist behaalt, is volledig afhankelijk van de inzet en keuzes van Cursist zelf en de markt. ALPHORO biedt Cursist slechts een methodiek die door Cursist gebruikt en ingezet kan worden.

Artikel 10   Toegang tot de online Cursus

1. ALPHORO biedt enkel en alleen het gebruik van de Cursus op de Website aan. ALPHORO heeft nimmer verantwoordelijkheid over en/of invloed op de feitelijke uitvoering van de beleggingen van de Cursist. ALPHORO spant zich in de Website ter beschikking te stellen aan Cursist.

2. Cursist maakt een gebruikersnaam en password aan voordat de betaling voor de Cursus plaatsvindt. Nadat Cursist de betaling voor de Cursus heeft verricht, wordt het account van Cursist geactiveerd.

3. Indien Cursist vermoedt dat de door hem verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, zal Cursist ALPHORO onverwijld informeren en alsnog de juiste informatie vertrekken. Cursist draagt zelf zorg voor geschikte apparatuur om gebruik te kunnen maken van de Website. Cursist dient zelf zijn gegevens up-to-date te houden en kan daartoe zijn gegevens in zijn eigen account aanpassen.

4. Cursist is verplicht om alle technische beveiligingen en overige voorzieningen van de Website van ALPHORO, alsmede de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten te respecteren.

5. Cursist heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het gebruik van de Website. Cursist is te allen tijde verplicht zich aan de reglementen en/of gedragsregels te houden gedurende het gebruik van de Cursus en Website. Cursist dient zich te onthouden van:

  • Het publiceren en verspreiden van gegevens via de Website van ALPHORO, in strijd met de Nederlandse wet- en regelgeving, waaronder in elk geval verstaan: gegevens zonder toestemming van de auteursrechthebbende, smadelijke informatie, of informatie die beledigt, discrimineert, bedreigt, racistisch is van aard, haat zaaiend is, en informatie die kinder- of anderszins strafbare pornografie bevat. Ook informatie die de privacy van derden schendt (tevens stalking), alsook torrents, virussen, spam, backlinks en hyperlinks (die naar dergelijke informatie verwijst op websites van derden), leningen, loterijen en/of gokken (gambling), drugs alsmede alle andersoortige inhoud die het internet- of e-mailverkeer van derden schade kan toebrengen.
  • Het opstarten en/of downloaden, al dan niet via de Website zelf, van processen of programma's waarvan Cursist weet, behoort te weten of redelijkerwijs kan vermoeden dat dit ALPHORO of derden hindert of schade toebrengt.

6. Ingeval van (mogelijke) strafbare handelingen is ALPHORO gerechtigd hiervan aangifte te doen en de door Cursist verstrekte informatie aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek.

7. ALPHORO komt het recht toe Cursist de toegang tot de Cursus en/of Website te ontzeggen en/of het gebruik van de Cursus en/of Website te beëindigen ingeval van misbruik zoals benoemd in het voorgaande Cursist en/of mogelijke strafbare feiten.

8. ALPHORO is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door complicaties in verband met de beschikbaarheid of werking van informatie van derden, alsmede de schade die het gevolg is van gebruik van de Cursus en/of Website in strijd met voorwaarden of andere doeleinden dan waarvoor de Website is bedoeld.

9. ALPHORO streeft ernaar om zich in te spannen om de Website en de toegang tot de Website voor zover mogelijk, ononderbroken aan te bieden aan Cursist, doch staat niet in voor de te allen tijde volledige beschikbaarheid van de Website. ALPHORO is gerechtigd indien en voor zover er naar zijn oordeel gevaar bestaat voor het foutloos functioneren van de Website en het gebruik van de Website op te schorten. ALPHORO is voorts gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om een doeltreffend functioneren van de Website te kunnen waarborgen.

10. Het staat ALPHORO vrij onderhoud te (laten) plegen aan de Website en deze ten gevolge daarvan buiten gebruik te stellen. In geen geval is ALPHORO aansprakelijk voor het niet bereikbaar zijn van de Website, doch zal ALPHORO zich volledig en conform de branche geldende normen inzetten tot het beschikbaar stellen van de Website zonder beperkingen en of onderbrekingen.

Artikel 11   Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Cursist nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Cursist te komen, is Cursist verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. ALPHORO is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Cursist verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.

2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van ALPHORO, ALPHORO een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Cursist.

Artikel 12   Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn in beginsel inclusief omzetbelasting (btw).

2. ALPHORO voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief.

3. Cursist dient de Diensten volledig vooruit te betalen alvorens aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening en Cursist toegang krijgt tot de online Cursus.

4. ALPHORO is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.

Artikel 13   Privacy, gegevensverwerking en beveiliging  

1. ALPHORO gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Cursist en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal ALPHORO de betrokkene hierover informeren.

2. Cursist is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van ALPHORO verwerkt worden. Cursist staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Cursist ALPHORO tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

3. Indien ALPHORO op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 14   Overmacht

1. ALPHORO is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.

2. Onder overmacht aan de zijde van ALPHORO wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van ALPHORO, (ii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iii) overheidsmaatregelen, (iv) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (v) ziekte van (werknemers van) ALPHORO of door haar ingeschakelde adviseurs en (vi) overige situaties die naar het oordeel van ALPHORO buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. In geval van overmacht hebben beide partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Cursist worden betaald. ALPHORO is niet verplicht om Cursist te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 15   Beperking van aansprakelijkheid

1. ALPHORO is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie c.q. content op de Website of die van gelinkte websites. ALPHORO streeft ernaar (de informatie op) de Website zoveel mogelijk up-to-date te houden en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van de Website.

2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van ALPHORO, is ALPHORO uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Cursist ALPHORO binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en ALPHORO deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat ALPHORO in staat is om adequaat te reageren. 

3. Indien het verrichten van Diensten door ALPHORO leidt tot aansprakelijkheid van ALPHORO, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst voor de laatste Cursus is betaald, doch slechts ten aanzien van de door Cursist geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens ALPHORO. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.

4. ALPHORO sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. ALPHORO is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, geleden verlies, gemiste besparingen, vermogensverliezen, renteschade en immateriële schade. Hieronder wordt tevens verstaan het niet behalen van eventuele verwachte resultaten door Cursist.

5. Cursist vrijwaart ALPHORO voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Cursist aan een derde is geleverd en mede bestond uit door ALPHORO geleverde Diensten, tenzij Cursist kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van ALPHORO.

6. De inhoud van de Cursus van ALPHORO is educatief en niet adviserend van aard. Cursist heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het al dan niet volgen van de methodiek van ALPHORO. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van de methodiek van ALPHORO komen voor rekening en risico van Cursist. Cursist is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van de aangegeven methodiek van ALPHORO. ALPHORO is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.

7. ALPHORO staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens ALPHORO verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

8. Alle aanspraken van Cursist wegens tekortschieten aan de zijde van ALPHORO vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij ALPHORO binnen een jaar nadat Cursist bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van ALPHORO.

Artikel 16   Geheimhouding

1. ALPHORO en Cursist verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Cursist aan ALPHORO bekend gemaakt is en/of op andere wijze door ALPHORO is verkregen.

2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door ALPHORO opgestelde cursussen en/of werkwijze aangaande de Overeenkomst met Cursist. Het is Cursist uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met (onbevoegde) derden. Voorts betracht ALPHORO steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Cursist verstrekt.

3. Indien ALPHORO op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en ALPHORO zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is ALPHORO niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Cursist geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.

4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, of producties die door ALPHORO aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van ALPHORO vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Cursist zal ALPHORO vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van ALPHORO is verspreid.

5. De geheimhoudingsverplichting leggen ALPHORO en Cursist ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 17   Intellectuele Eigendomsrechten

1. Alle IE-rechten en auteursrechten van ALPHORO waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, cursussen en digitale content (in welke vorm dan ook) berusten uitsluitend bij ALPHORO en worden niet overgedragen aan Cursist.

2. Het is Cursist verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van ALPHORO rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ALPHORO.

3. Indien en voor zover ALPHORO enige werken aan Cursist ter beschikking stelt, verkrijgt Cursist slechts een persoonlijk, niet-overdraagbaar gebruiksrecht. Indien Cursist wijzigingen wenst aan te brengen in door ALPHORO opgeleverde werken, dient ALPHORO expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.

4. Het is Cursist verboden om de werken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van ALPHORO rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

Artikel 18   Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Cursist is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan ALPHORO verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan ALPHORO zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.

2. Cursist vrijwaart ALPHORO van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.

3. Cursist vrijwaart ALPHORO voor alle aanspraken van Cursist en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

4. Cursist vrijwaart ALPHORO voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Cursist, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Cursist verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Cursist jegens derde(n).

5. Indien Cursist elektronische bestanden, software of informatiedragers aan ALPHORO verstrekt, garandeert Cursist dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 19   Klachten

1. Indien Cursist niet tevreden is over de service van ALPHORO of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Cursist verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Cursist voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil ALPHORO de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. ALPHORO zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 20   Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen ALPHORO en Cursist is Nederlands recht van toepassing.

2. ALPHORO heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Cursist hiervan op de hoogte stellen.

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen ALPHORO en Cursist, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Amsterdam tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Amsterdam, 14 februari 2020